دوره ی زبان در سوئد،ویزای شینگن،تحصیل در اروپا،ادامه تحصیل