کشورهای ناحیه اسکاندیناوی از اروپا با کاهش رشد جمعیت مواجه اند، از این رو مهاجر پذیرتر از سایر کشورها هستند. طبق آخرین آمارها دولت نروژ جزو ده دولت پاک دنیا قرار دارد (رتبه هفتم). نرخ بیکاری در این کشور زیر یک درصد است که این خود گواهی بر اهمیت مردم و سطح رفاه آنها برای دولت مردان نروژ است.

از برخی حقایق جالب درباره این کشور وجود شهری به نام “جهنم” است! بله در کشور نروژ شهری به این اسم وجود دارد، برای رسیدن به این شهر حتی ایستگاه مترو نیز وجود دارد که یک تابلوی به سمت جهنم نیز در این ایستگاه نصب شده است. همین ایستگاه و این تابلوی به سمت جهنم از جاذبه های توریستی نیز محسوب می شود.

در کشور نروژ دو نسخه زبان نروژی وجود دارد. به طور دقیق تر دو زبان نوشتاری. یکی از این ورژن ها با نام Bokmål توسط اکثریت مردم نروژ استفاده می شود. در حالی که ورژن دیگر با نام Nynorsk بیشتر در مناطق روستایی به خصوص در مناطق غربی نروژ توسط مردم استفاده می شود. در مدارس هلند البته هر دو ورژن از این زبان به کودکان آموزش داده می شود.