در ویدیو زیر یکی از دانشجویان اعزامی از طریق موسسه eustudy مسیر عزیمت به سمت سوئد و نکات آن را در اختیار شما قرار می دهد.