یکی از دانشجویانی که با کمک موسسه موفق به اخذ ویزای استیک برای کورس زبان انگلیسی سپتامبر 2019 شده است از نحوه انجام کارها و تجربه همکاری با موسسه توضیح میدهد. این ویزا استیک می باشد که در صورت دیر رسیدن کارت اقامت دانشجو در پاسپورت وی درج می شود. دانشجو پس از ورود به خاک سوئد با مراجعه به اداره مهاجرت محل تحصیل کارت اقامت خود را دریافت می کند.