کارت اقامت دانشجویی مراجعین به موسسه که برای دوره های زبان و یا ارشد کشور سوئد به کمک موسسه اقدام کرده بودند و موفق به اخذ پذیرش شده اند را در زیر مشاهده می کنید.

 

1 کارت اقامت دانشجویی

 

2 کارت اقامت دانشجویی