صنایع دستی ایران در فروشگاه IKEA سوئد

توضیحی مختصر در مورد قسمت صنایع دستی ایران در فروشگاه IKEA سوئد

توضیحاتی مختصر در مورد روش گرفتن ID Card

دیدار با یکی از دانشجویانی که از طریق کورس زبان به سوئد اعزام شده اند و توضیحاتی مختصر در مورد روش گرفتن ID Card

 

 

 

 

 

در مسیر دانشگاه KTH با مترو

در مسیر دانشگاه KTH با مترو توضیحاتی مختصر در مورد حمل و نقل در کشور سوئد

گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت آخر

دیدار با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند.

قسمت آخر

 

گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت پنجم

دیدار با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند.

قسمت پنجم

 

گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت چهارم

دیدار با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند.

قسمت چهارم