دیدار با یکی از دانشجویان گوتنبرگ سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند. قسمت دوم