دیدار با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند.
قسمت دوم