گشتی در دانشگاه KTH سوئد-قسمت سوم

دیدار با یکی از دانشجویان KTH سوئد که از طریق موسسه به سوئد اعزام شده اند.

قسمت سوم