حال با توجه به اینکه تحقیقات خود را به اتمام رسانید مرحله تحت انتخاب کشور آغاز می شود.

توجه بفرمایید این مرحله مهم ترین قسمت کار شما می باشد زیرا متوجه می شوید در بعضی فاکتورهای برخی کشورها اولویت دارند و در برخی فاکتورها کشورهای دیگر ارجح هستند.

پس باید فاکتورهای تصمیم گیری خود را اولویت بندی نموده و براساس این اولویت کشور خود را انتخاب نمایید.

برای این انتخاب و کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید. Eustudy با بیش از ۱۰ سال سابقه شما را در این راه به نحو احسنت همراهی خواهد کرد.