در این مرحله تصمیم خود را اخذ نموده اید و جهت اقدام شروع به کار می کنید پس باید مدارک خود را تکمیل نمایید.

می دانیم هر کشور و دانشگاه مدارک خاص خود را می خواهد و زمان اقدام متفاوت است.

به همین منظور با تعیین وقت قبلی به دفتر مراجعه نموده و لیست مدارک و هزینه ها و زمانبندی را با مشاوره مربوطه چک نموده و استارت کار را می زنید.