بیش از ۷۸درصد ۱۳۷۰۰۰دانشجو گفتند از کیفیت تحصیلات دانشگاهی شان در هلند رضایت دارند. به علاوه هشتاد و پنج درصد دانشجویان عقیده دارند که اساتید شان متخصصین مهمی هستند. سه چهارم آنها گفتند موسسات تحصیلی در هلند با روی باز پذیرای نظرات شان در مورد تحصیل هستند.

 

رضایت 78 درصدی دانشجویان از کیفیت تحصیلات در هلند

 

منبع: collegenews.org