اخیرا کارکنان شرکت هلندی اکسیز، در راستای انجام کاری خیریه حدود ۱۶ کیلومتر را طی دوماه در تابستان پیاده روی کردند. البته به جز هدف ذکر شده، قصد آنها از انجام این کار، ترویج سلامتی و زندگی بهتر بین کارکنان شرکت و در کل جامعه بود.

 

پیاده روی ۱۶ کیلومتری کارکنان یک شرکت هلندی برای خیریه

 

منبع: www.ttjonline.com