در حال حاضر سوئد در بین کشورهای اروپایی کمترین مرگ و میر ناشی از کرونا را داشته است. گزارشی که از سوی اداره کنترل عفونت اروپا در روزنامه داگنس نیهیتر به چاپ رسیده، نشان می دهد که در دو هفته اخیر نزدیک به ۱۱ نفر از هر یک میلیون نفر، به دلیل بیماری کوید ۱۹ جان داده‌اند.

سوئد در بین کشورهای اروپایی کمترین میزان مرگ ناشی از کوید-۱۹ را دارد

در این گزارش سوئد از نظر تعداد قربانیان، از بین ۳۰ کشور اروپایی در رده ۲۳ قرار گرفته است.

 

منبع : Akhbar sweden