امکان تغییر سیستم نمره دهی در مدارس و مراکز آموزشی در دانمارک توسط دولت و هیئت تحقیقاتی.

در حال حاضر سیستم ۷ مرحله‌ای نمره دهی که از سال ۲۰۰۶ جایگزین ۱۳ مرحله‌ای شد در مراکز آموزشی جاری است . ۷ مرحله نمره شامل ۱۲،۱۰،۷،۴،۲،۰۰ و منفی ۳ میباشد. گروه تحقیقاتی ملزم به یافتن روش بهتر و بررسی سیستم قبل از سال ۲۰۰۶ و همچنین يافتن نقاط ضعف و ایرادات هردو سیستم شد.

بررسی تغییر سیستم نمره دهی در مدارس و مراکز آموزشی در دانمارک

رئيس دولت مته فردریکسن امیدوار است محققان سیستم بهتری ارائه‌ دهند که در آن از نمره منفی خبری نیست و سطح نمره نیز بالاتر باشد.

منبع: tv2east