دست کم 42 نفر کشته و ده ها نفر بر اثر سیل در آلمان مفقود شدند. بر اثر بارش بی سابقه باران در اروپای غربی شهر ها و روستاها به زیر آب رفتند و مردم در پشت بام ها گرفتار شدند. هم اکنون با فرو نشستن سیل دولت در حال بررسی خسارات وارد شده به مردم و مراکز عمومی ست.

 

ده ها کشته و مفقود در اثر سیل در آلمان

 

منبع: www.reuters.com