در حالی که برخی معتقدند که کودکان در گروه آسیب پذیر قرار دارند و باید برای حفاظت از آن ها در خانه بمانند، بعضی سیاست مداران در نروژ بر این باورند که برای گروهی از کودکان مدرسه می تواند به مراتب امن از خانه باشد.

 

ضرورت به مدرسه رفتن بچه ها در زمان های بحرانی

 

منبع: blogs.prio.org