در پی عدم موفقیت قرارداد نروژ و انگلیس صدها نفر از کارکنان کشتی های ماهیگیری بیکار خواهند شد.

 

3 عدم موفقیت قرارداد ماهیگیری نروژ و انگلیس

 

این بدان معناست که انگلیس دسترسی خود را برای صید گاو ماهی در آب های جنوب قطب شمال در نروژ از دست خواهد داد.