این نوع از ماشین ها خودشان را هدایت می کنند ولی متخصصین از راه دور به کمک مانیتورهای تصویری حرکت آنها را تحت نظر دارند. اگر مشکلی پیش بیاید، آنها کنترل وسیله نقلیه را به دست می گیرند. این تکنولوژی پیشرفته و درخشان در آستانه ی قانونی شدن در آلمان است. پارلمان در ماه می قانون رانندگی خودکار را تصویب کرد و این قانون به زودی اجرایی خواهد شد.

 

آلمان پیش تاز در تکنولوژی ماشین های بدون راننده

 

منبع: nytimes.com