آتش سوزی بیش از 50 کیلومتر از تنها بزرگراه منطقه Chilcotin B.C مسدود کرده است ، در حالی که دستورات تخلیه برای سایر مناطق استان همچنان ادامه دارد و تیم های اطفا حریق روز سخت دیگری را برای کار در پیش دارند. اکنون نیرو های امدادی در حال تخلیه افراد مسن از منطقه هستند.

تخلیه منازل در پی آتش گسترده در کانادا

منبع: www.cbc.ca