قانون جدید حمایت از کودکان از اول یولی در سوئد اجرا می‌شود. طبق این قانون قرار دادن کودک در معرض مشاهده یا شنیدن اعمال خشونت در خانواده یا جرایم جنسی ، جرمی است که مجازات آن تا دو سال زندان خواهد بود.

 

مجازات حبس برای مشاجرات خشونت آمیز بین پدر و مادر در حضور فرزندان

 

منبع: Akhbarsweden