ماتیلدا ارنکرانس وزیر تحقیقات و آموزش عالی در کنفرانس خبری روز گذشته از سرمایه گذاری یک میلیارد کرونی دولت برای افزایش ظرفیت پذیرش دانشگاه ها در سال جاری خبر داد.

افزایش ظرفیت دانشگاه های سوئد در سال جاری

بر اساس تصمیم دولت از ترم آینده تحصیلی امکان پذیرش ۱۲ هزار دانشجوی بیشتر در دانشگاه های سوئد فراهم میشود. شیوع ویروس کرونا باعث شده است که افراد بیشتری نسبت به تکمیل تحصیلات خود در مقاطع دانشگاهی اقدام کنند.

منبع: DAGENS