هفته ی قبل وب سایت شهرداری شهر مالمو اعلام کرد این شهر نه تنها در حال رشد جمعیت است بلکه سرعت قابل توجهی ازین لحاظ دارد.کارشناسان پیشنهاد کرده اند که ترکیبی از عوامل برای توضیح رشد مداوم جمعیت با وجود شرایط همه گیر وجود دارد. در اصل ، این امر به سه عامل مربوط می شود: نوزادان بیشتر ، مرگ و میر کمتر و مهاجرت داخلی بی سابقه. همه اینها گواهی بر این واقعیت است که شهر به طور فزاینده ای برای زندگی جذاب شده است و کیفیت زندگی را بهبود می بخشد.

 

مالمو شهر رو به رشد در سوئد و افزایش کیفیت زندگی

 

منبع: www.themayor.eu