مصاحبه با یکی از دانشجویانی که برای مقطع ارشد در دانشگاه اوپسالا سوئد از طریق موسسه پذیرش گرفتند: