مصاحبه با یکی از موکلین موسسه که برای مقطع ارشد در دانشگاه KTH سوئد ویزا شدن: