ضمن تبريك به دوستاني كه ويزاي کورس زبان سوئدی یکساله را دريافت نموده اند، مي توانيد نمونه اي از ويزاي سوئد را مشاهده فرماييد
‌‌‌‌‌‌‌
این دوره های زبان سوئدی یکساله برای رشته های پزشکی، پرستاری و کادر درمانی در کشور سوئد برگزار می شود

 

 

ویزای کورس زبان ۱ ساله

 

ویزای کورس زبان ۱ ساله