ضمن تبريك به دوستاني كه ويزاي کورس زبان سوئدی یکساله را دريافت نموده اند، مي توانيد نمونه اي از ويزاي سوئد، همزمان برای خانواده، را مشاهده فرماييد:

‌‌‌‌‌‌‌11 اردیبهشت ۱۴۰۰

این دوره های زبان سوئدی یکساله برای رشته های پزشکی، پرستاری و کادر درمانی در کشور سوئد برگزار می شود

 

1 ويزاي کورس زبان سوئدی یک ساله

2 ويزاي کورس زبان سوئدی یک ساله

 

3 ويزاي کورس زبان سوئدی یک ساله

 

4 ويزاي کورس زبان سوئدی یک ساله

 

5 ويزاي کورس زبان سوئدی یک ساله