ضمن تبريك به دوستاني كه ويزاي کورس زبان سوئدی یکساله را براي ترم سپتامبر ۲۰۱۹ دريافت نموده اند، مي توانيد نمونه اي از ويزاي سوئد را مشاهده فرماييد:

 

دوره زبان سوئد

 

این دوره های زبان سوئدی یکساله برای رشته های پزشکی، پرستاری و کادر درمانی در کشور سوئد برگزار می شود