در سال 2019، تقریبا 60000 درخواست مجوز کار ارسال شد – افزایشی نسبت به سال قبل و این روند صعودی ادامه خواهد داشت (البته این فقط شامل نیروی کار بین‌المللی نمی‌شود، بلکه شرکا یا بستگانی را که در همان مجوز گنجانده شده‌اند نیز شامل می‌شود).

 

افزایش صدور اجازه ی کار در سوئد برای بهبود بازار کار

 

منبع: www.thelocal.se