قرار است تولید خورشیدی سوئد طی دو سال آینده سه برابر شود و به 3 تراوات ساعت برسد و با توجه به افزایش تولید برق از باد و خورشید، این کشور اسکاندیناوی قرار است تا سال 2024 تقریباً 41 تراوات ساعت صادر کند. گزارش پیش‌بینی کوتاه‌مدت آژانس انرژی سوئد (SEA) که امروز منتشر شد، نشان داد که انتظار می‌رود مصرف انرژی در این کشور از 498 تراوات ساعت در سال 2020 به 523 تراوات ساعت در سال 2024 افزایش یابد.

 

افزایش بهره گیری سوئد از انرژی خورشیدی تا ۲۰۲۴

 

منبع: www.pv-tech.org