نخست وزیر استفان لوون و آنی لوف رهبر حزب سنتر روز گذشته در یک نشست خبری سرمایه‌گذاری‌های میلیارد کرونی در امور رفاهی را معرفی کردند. دولت حاضر است بودجه امور مراقبت از سالمندان را افزایش دهد که حدود چهار میلیارد در سال است. همچنین پیشنهاد شده تا این بودجه بطور دائمی ارائه شود. استفان لوون می‌گوید: این یک سرمایه‌گذاری هفت موردی در امور رفاهی خواهد بود.

همزمان با پیشنهاد‌های مالی بهار امسال، این سرمایه‌گذاری در مجموع حدود ۹.۷ میلیارد کرون تا سال ۲۰۲۱ خواهد بود که به حوزه‌های استانی اختصاص یافته است. آنی لوف در ادامه گفته است که حتی پیش از آغاز پاندمی کرونا بسیاری از کمون‌ها به نحوی تحت فشار بودند. وی افزود ما امروز بودجه ده میلیارد کرونی را تا سال ۲۰۲۱ در نظر داریم و پنج میلیارد دیگر نیز یک سال پس از آن به کمون‌ها و استان‌ها تعلق خواهد گرفت.

سرمایه‌گذاری میلیاردی دولت سوئد در امور رفاهی

هفتاد درصدر این بودجه به کمون‌ها منتقل خواهد شد و ۳۰ درصد آن در سطح مناطق یا استان‌ها صرف خواهد شد. این سرمایه‌گذاری‌‌ها، کمون‌ها را در امور بهداشت و مراقبت و خدمات حمل و نقل عمومی تقویت کرد.

منبع: thelocal