براساس نظرسنجی دولت پاسخگو، سوئد به عنوان پاسخگوترین دولت جهان شاخص و متمایز است. این رتبه بندی برای پاسخگویی در بین دسته ها از جمله توانایی کار در محل، توانمندسازی، استقلال و مسئولیت پذیری، استفاده از شواهد، و ابزارها و منابع موجود در صدر قرار دارد.

 

سوئد پاسخگوترین دولت در سال 2021

 

منبع: www.globalgovernmentforum.com