ضمن تبريك به دوستاني كه ويزاي کورس زبان سوئدی یکساله را براي ترم نوامبر ۲۰۱۹ دريافت نموده اند، مي توانيد نمونه اي از ويزاي سوئد به همراه مصاحبه با موکل محترم موسسه را مشاهده فرماييد:

 

 

ویزای کادر درمان

 

این دوره های زبان سوئدی یکساله برای رشته های پزشکی، پرستاری و کادر درمانی در کشور سوئد برگزار می شود