مهاجرت و اقامت در کشور نروژ

کسب اجازه ی اقامت دائم شامل حق اجازه کار و اقامت دائم می باشد. اگر کسی بطور مستمر حداقل سه سال در کشور نروژ اقامت داشته باشد می تواند براساس آن اجازه ی اقامت دائم کسب کند.

اخذ اقامت نروژ چندین راه دارد ، در ادامه این روش ها را خواهید خواند :

اخذ اقامت نروژ از طریق تحصیل

با توجه به شرایط دانشجو می توان با اخذ ویزای تحصیلی ، اخذ اقامت کشور نروژ را گرفت . دولت نروژ به دانشجو اجازه ی کار نیمه وقت در حین تحصیل را می دهد. اگر دانشجو شرایطی را که دولت نروژ درنظر گرفته رعایت کند می تواند بعد از فارغ التحصیلی ویزای تحصیلی خود را به ویزای کاری تغییر و تبدیل کند. در نهایت اگر بعد از پنج سال بدون مشکل سپری شود و قوانین و شرایط دولت نروژ را زیر پا گذاشته نشود به فرد اقامت دائم داده می شود.

اخذ اقامت نروژ ازطریق کار

پیدا کردن کارفرما یکی از روش های اخذ اقامت کشور نروژ است. به این مفهوم که کسی که قصد استخدام شما را داشته باشد به مدت سه ماه در کشور نروژ آگهی می دهد واگر در شغل مورد کسی خواهان آن نباشد برای شما دعوت می فرستد و شما را استخدام میکند.

شما می توانید برای اجازه ی اقامت دائم اگر بخواهید در دوره ی سه ساله یا بیشتر در نروژ زندگی کنید تقاضا دهید. قانون مهاجرت نروژ باید جوری باشد که شخص سه سال را تماما در نروژ بصورت قانونی زندگی کند. شما اجازه دارید در طول این سه سال هفت ماه خارج از نروژ بگذرانید و این غیبت ها نباید بیشتر از سه ماه باشد.

مهاجرت به کشور نروژ و مسائل مربوطه

یکی از الزامات کلیدی در قانون مهاجرت نروژ این است که شما دوره ی زبان ومطالعات جامعه ی نروژی را کامل کنید. همچنین یکسری مدارک ساپورت کننده برای مهاجرت دائم به نروژ نیاز است. این مدارک مهاجرتی به نروژ برای تضمین قانونی اقامت سه ساله ی آینده ی شما و مسافرت های خارجی و داخلی شما درطول این سه سال می باشد . مدارک همچنین باید مطالعه ی زبان نروژی شما را تایید کند.